دانشگاه دولتی بلاروس

 

 

 

 

دانشگاه دولتی بلاروس

دانشگاه دولتی بلاروس

دانشگاه دولتی بلاروس، در سی ام اکتبر سال 1921 تاسیس گردید. دانشگاه دولتی بلاروس از قویترین دانشگاهها در پیشربد آموزش و صنعت در کشور بلاروس بشمار میاید این دانشگاه در سال 2012 رتبه پنجم در بین دانشگاههای دنیا را زمینه برنامه نویسی الگوریتمی بدست آورد.دانشگاه دولتی بلاروس از نظر امکانات آموزشی نیز بسیار قوی میباشد و جز دانشگاههای قوی دنیا بحساب می آید این دانشگاه همچنین از مجموعه های علمی صنعتی بزرگ در کشور بلاروس هست که در آن به همراه دانشکده ها، مراکز و پژوهشکده های علمی تحقیقاتی و موسسه های صنعتی فعالیت می کنند

دانشگاه دولتی بلاروس دارای دانشکده ها و دپارتمانهای زیرمی باشد:

1- دانشکده ی فیزیک

دپارتمان آموزشی فیزیک هسته ای

دپارتمان آموزشی فیزیک تئوری

دپارتمان آموزشی بیوفیزیک

دپارتمان آموزشی فیزیک لیزر و اسپکتروسکوپی

دپارتمان آموزشی فیزیک اپتیک

دپارتمان آموزشی فیزیک اجسام صلب

دپارتمان آموزشی ریاضیات عالی و فیزیک ریاضی

دپارتمان آموزشی فیزیک نیمه رسانا ها

دپارتمان آموزشی فیزیک انرژی

دپارتمان آموزشی فیزیک عمومی

دپارتمان آموزشی فیزیک هسته ای و انفورماتیک فیزیک

دپارتمان آموزشی روش های تدریس فیزیک و انفورماتیک

2- دانشکده ی رادیوفیزیک و الکترونیک

دپارتمان آموزشی الکترونیک فیزیک

دپارتمان آموزشی سیبرنتیک

دپارتمان آموزشی رادیوفیزیک کوانتمی و اپتوالکترونیک

دپارتمان آموزشی رادیوفیزیک

دپارتمان آموزشی انفورماتیک

دپارتمان آموزشی سیستم های هوشمند

دپارتمان آموزشی فیزیک

دپارتمان آموزشی آنالیز سیستمی

3- دانشکده ی ریاضیات کاربردی و انفورماتیک

دپارتمان آموزشی ریاضیات عالی

دپارتمان آموزشی ریاضیات محاسباتی

دپارتمان آموزشی ریاضیات گسسته و الگوریتم

دپارتمان آموزشی تامین اطلاعاتی نرم افزاری و ریاضی صنایع خودکار

دپارتمان آموزشی فیزیک ریاضی

دپارتمان آموزشی مدل سازی ریاضی و آنالیز داده ها

دپارتمان آموزشی مدل سازی ریاضی و کنترل

دپارتمان آموزشی پشتیبانی ریاضی سیستم های خودکار کنترل

دپارتمان آموزشی پشتیبانی ریاضی ماشین های الکترونیکی محاسباتی

دپارتمان آموزشی روش های کنترل بهینه

دپارتمان آموزشی تئوری احتمالات و ریاضیات آماری

دپارتمان آموزشی فناوری برنامه نویسی

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی سیستم های اطلاعاتی هوشمند

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی فناوری های اطلاعاتی و گرافیک رایانه ای

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی بررسی عملیات در سیستم های اطلاعاتی

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی روش های ریاضی حفاظت از اطلاعات

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی روش های آنالیز و سنتز سیستم های دینامیک

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی مدل سازی فرایندهای فیزیکی

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی آنالیز کاربردی احتمالی

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی مسائل امنیت فناوری های اطلاعاتی

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی آنالیز آماری و مدل سازی

-دفتر پشتیبانی اطلاعاتی آموزش

-آزمایشگاه آموزشی رایانه های کوچک

-آزمایشگاه آموزشی رایانه های شخصی

-آزمایشگاه آموزشی SystemAdministration و فناوری های شبکه ای

-آزمایشگاه آموزشی بهره برداری از رایانه ها

4- دانشکده ی مکانیک ریاضی

دپارتمان آموزشی معادلات فیزیک ریاضی

دپارتمان آموزشی مکانیک تئوری و کاربردی

دپارتمان آموزشی روش های ریاضی تئوری کنترل

دپارتمان آموزشی جبرعالی

دپارتمان آموزشی معادلات دیفرانسیل

دپارتمان آموزشی آنالیز تابعی

دپارتمان آموزشی تئوری توابع

دپارتمان آموزشی روش های رقمی و برنامه نویسی

دپارتمان آموزشی هندسه، توپولوژی و روش های تدریس ریاضی

دپارتمان آموزشی ریاضی عمومی و انفورماتیک

- مرکز آموزشی فناوری های اطلاعاتی

5- دانشکده ی شیمی

دپارتمان آموزشی شیمی تحلیلی (آنالیتیک)

دپارتمان آموزشی پیوند های ملکولی قوی

دپارتمان آموزشی شیمی غیرارگانیک

دپارتمان آموزشی شیمی عمومی و روش های تدریس شیمی

دپارتمان آموزشی شیمی ارگانیک

دپارتمان آموزشی شیمی بنیادی و فناوری های شیمی- دارویی

دپارتمان آموزشی شیمی فیزیک

- آزمایشگاه ابزارهای فنی آموزش

6- دانشکده بیولوژی

دپارتمان آموزشی اکولوژی عمومی و روش های تدریس بیولوژی

دپارتمان آموزشی گیاه شناسی

دپارتمان آموزشی فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهان

دپارتمان آموزشی ژنتیک

دپارتمان آموزشی بیوشیمی

دپارتمان آموزشی فیزیولوژی انسان و حیوانات

دپارتمان آموزشی میکروبیولوژی

دپارتمان آموزشی جانورشناسی

دپارتمان آموزشی بیولوژی ملکولی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی هیدرواکولوژی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی مسائل کاربردی بیوشیمی دپارتمان " بیوشیمی"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی ژنتیک ملکولی دپارتمان " میکروبیولوژی"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی مسائل تنظیم دما دپارتمان " فیزیولوژی انسان وجانداران"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی فیزیولوژی Plant Cell دپارتمان " فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهان"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی سیتوژنتیک گیاهان دپارتمان " ژنتیک"

- موزه ی جانورشناسی

- باغ گیاهان

- آزمایشگاه آموزشی هرباریا (Herbarium)

- ویواریم

- آزمایشگاه آموزشی فنون رایانه و ابزارهای فنی آموزش

- مرکز آموزشی علمی " ایستگاه بیولوژیکی ناروچانسک معروف به گ. گ. وینبرگ"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی بیوشیمی تبادل مواد دپارتمان " بیوشیمی"

7- دانشکده ی جغرافیا

دپارتمان آموزشی اکولوژی جغرافیایی

دپارتمان آموزشی ژئودزی و نقشه برداری

دپارتمان آموزشی زمین شناسی دینامیک

دپارتمان آموزشی زمین شناسی عمومی

دپارتمان آموزشی خاک شناسی و ژئولوژی

دپارتمان آموزشی جغرافی قاره ها و اقیانوس ها و روش های تدریس جغرافی

دپارتمان آموزشی جغرافی اقتصادی بلاروس و کشورهای مستقل همسود (CIS)

دپارتمان آموزشی جغرافی اقتصادی کشورهای دیگر

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی دریاچه شناسی

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی اکولوژی مناظر

-موزه ی زمین شناسی

-آزمایشگاه آموزشی فناوری اطلاعات

8- دانشکده ی روزنامه نگاری

دپارتمان آموزشی تئوری و روش شناسی روزنامه نگاری

دپارتمان آموزشی جامعه شناسی روزنامه نگاری

دپارتمان آموزشی تاریخ روزنامه نگاری

دپارتمان آموزشی فناوری های ارتباطات

دپارتمان آموزشی مطبوعات

دپارتمان آموزشی تلویزیون و رادیو

دپارتمان آموزشی سبک شناسی و ویرایش منابع

دپارتمان آموزشی روزنامه نگاری خارجی و ادبیات

دپارتمان آموزشی نقد ادبی هنری

-مرکز آموزشی فناوری های ارتباطی

9- دانشکده ی زبان شناسی

دپارتمان آموزشی ادبیات بلاروس و فرهنگ

دپارتمان آموزشی تئوری ادبیات

دپارتمان آموزشی تاریخ زبان بلاروسی

دپارتمان آموزشی زبان شناسی آلمانی

دپارتمان آموزشی تاریخ ادبیات بلاروس

دپارتمان آموزشی ادبیات روس

دپارتمان آموزشی زبان شناسی اسلاوی

دپارتمان آموزشی زبان روسی

دپارتمان آموزشی زبان شناسی کاربردی

دپارتمان آموزشی بلاغت و روش های تدریس زبان و ادبیات

دپارتمان آموزشی ادبیات خارجه

دپارتمان آموزشی زبان شناسی رومی

دپارتمان آموزشی ادبیات اسلاو

دپارتمان آموزشی زبان شناسی کلاسیک

دپارتمان آموزشی زبان شناسی انگلیسی

دپارتمان آموزشی زبان بلاروسی معاصر

10- دانشکده ی فلسفه و علوم اجتماعی

دپارتمان آموزشی فلسفه و روش های علوم

دپارتمان آموزشی جامعه شناسی

دپارتمان آموزشی روانشناسی

دپارتمان آموزشی ارتباطات اجتماعی

دپارتمان آموزشی فلسفه ی فرهنگ

-فعالیت علمی

-همکاری های بین المللی

-ژورنال " فلسفه و علوم اجتماعی"

11- دانشکده ی اقتصاد

دپارتمان آموزشی انفورماتیک اقتصادی و اقتصاد ریاضی

دپارتمان آموزشی اقتصاد تئوری و نهادی (Institutional Economics)

دپارتمان آموزشی تئوری اقتصادی

دپارتمان آموزشی اقتصاد بانک و دارایی

دپارتمان آموزشی مدیریت

-کتابخانه ی الکترونیکی

-همکاری های بین المللی

 

12- دانشکده ی تاریخ

دپارتمان آموزشی تاریخ بلاروس زمان قدیم و قرون وسطی

دپارتمان آموزشی تاریخ بلاروس زمان جدید

دپارتمان آموزشی تاریخ روسیه

دپارتمان آموزشی اسلاوهای جنوبی و غربی

دپارتمان آموزشی باستان شناسی و دروس تخصصی تاریخی

دپارتمان آموزشی ریشه شناسی

دپارتمان آموزشی نژاد شناسی، موزه داری و تاریخ هنر

-آزمایشگاه آموزشی امورموزه

-آزمایشگاه آموزشی تاریخ فرهنگ ملی بلاروس

-آزمایشگاه آموزشی ابزارهای فنی آموزش

-دفتر علوم تاریخی

-آزمایشگاه آموزشی انفورماتیک

13- دانشکده ی حقوق

دپارتمان آموزشی تئوری و تاریخ دولت و حقوق

دپارتمان آموزشی حقوق مشروطه

دپارتمان آموزشی حقوق مدنی

دپارتمان آموزشی فرایند مدنی و حقوق کاری

دپارتمان آموزشی حقوق اکولوژی و کشاورزی

دپارتمان آموزشی حقوق دارایی و تنظیم کردن حقوقی فعالیت های شهری

دپارتمان آموزشی حقوق جنایی

دپارتمان آموزشی فرایند جنایی و نظارت دادستانی

دپارتمان آموزشی امورجنایی

دپارتمان آموزشی علوم سیاسی

-آزمایشگاه آموزشی قانون گذاری

-آزمایشگاه آموزشی امورجنایی

-آزمایشگاه آموزشی فناوری های سیاسی دپارتمان علوم سیاسی

-آزمایشگاه آموزشی انفورماتیک و ابزارهای فنی آموزش

-آزمایشگاه آموزشی فناوری های ابداعی آموزش

-آزمایشگاه آموزشی " کلینیک حقوقی"

-دفتر آموزشی تئوری و تاریخ دولت و حقوق

-دفتر آموزشی حقوق مشروطه

-دفتر آموزشی انفورماتیک حقوقی

-آزمایشگاه علمی تحقیقاتی دانشجویی مسائل جنایی

-موزه ی حقوق شناسی

-کتابخانه

14- دانشکده ی روابط بین الملل

دپارتمان آموزشی روابط بین الملل

دپارتمان آموزشی حقوق بین الملل

دپارتمان آموزشی روابط بین المللی اقتصادی

دپارتمان آموزشی خدمات دیپلماتیک و کنسولی

دپارتمان آموزشی توریسم بین المللی

دپارتمان آموزشی زبان های شرقی

دپارتمان آموزشی امور گمرکی

دپارتمان آموزشی حقوقی بین المللی، شخصی و اروپایی

دپارتمان آموزشی تئوری و روش های تدریس زبان روسی به عنوان زبان خارجی

دپارتمان آموزشی زبان انگلیسی تخصص های علوم انسانی

دپارتمان آموزشی زبان انگلیسی تخصص های علوم اقتصاد

دپارتمان آموزشی زبان های آلمانی

دپارتمان آموزشی زبان های رومی

-مرکز تحقیقات بین المللی

15- دانشکده ی علوم انسانی

دپارتمان آموزشی دروس عمومی علمی

دپارتمان آموزشی فناوری های اطلاعاتی

دپارتمان آموزشی اکولوژی انسان

دپارتمان آموزشی طراحی

دپارتمان آموزشی روانشناسی عمومی و بالینی

دپارتمان آموزشی مدیریت و سازماندهی سلامتی

16- دانشکده ی علوم نظامی

17- بخش پیش دانشگاهی

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0
  • اولین نظر را شما بدهید

معرفی آتیه آفرینان ایرانیان

گروه آتیه آفرینان ایرانیان با بیش از 14 سال تجربه دارای هفت مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دارای مجوز رسمی از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی میباشد این موسسه دارای دفاتر همکاردر کانادا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، سوئیس، سوئد، اسلواکی، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، قبرس، آلمان، دانمارک و نروژ میباشد و دارای نمایندگی بیش از یکصد دانشگاه و دفاتر کاریابی در خارج از کشور هست

ثبت نام و ارزیابی رایگان

آدرس مابلوار میرداماد مابین خیابان حصاری و شنگرف ساختمان 138 طبقه 5 واحد 22، 25، 26، 27
شماره تماس:22226777-10خط
فکس:22275151